Statuten

 

                        HOOFDSTUK I.- benaming, zetel, doel.

 

Artikel 1: De vereniging draagt de naam “ P.R.K.G. Derby Schutters vzw” haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 9950 Waarschoot Kapellestraat 5, en is gelegen in het gerechtelijke arrondissement Gent –Eeklo. Elke overplaatsing van de maatschappelijke zetel kan slechts bij beslissing van de algemene vergadering.

 

Artikel 2 Deze vereniging heeft als doel het beoefenen van de schietsport.

 

                        HOOFDSTUK II –Leden.

 

Artikel 3: Het aantal leden is onbeperkt zonder minder te mogen zijn dan drie.

Elk nieuw lid moet aanvaard worden door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is niet gehouden zijn gebeurlijke weigering met reden te omkleden.

De leden zijn gehouden zich te onderwerpen aan de statuten en aan de reglementen van innerlijke orde en veiligheid, alsook aan de wapenwet en aan de wet op schietstanden.

 

Artikel 4: De Jaarlijkse bijdrage wordt door de raad van bestuur vastgelegd, zij mag niet hoger zijn dan € 250  Leden die hun bijdrage niet hebben betaald worden als ontslagnemend beschouwd.

 

Artikel 5: Het staat ieder lid vrij zich op elk ogenblik uit de vereniging terug te trekken.

De ontslagnemende of uitgesloten leden, evenals hun erfgenamen zullen geen enkele aanspraak kunnen maken op het maatschappelijk bezit  nog op enige terugbetaling van hun bijdrage.

De vereniging telt werkende en niet werkende leden.

Men wordt geacht werkend lid te zijn wanneer men meer dan 10 (tien) keer voorkomt op de aanwezigheidslijst tussen 1 januari en 31 december van ieder boekjaar.

 

                        HOOFDSTUK III –Raad van bestuur.

 

Artikel 6: De vereniging wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie leden, verkozen op de algemene vergadering, bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De duur van hun mandaat is tien jaar en zij zijn herkiesbaar.

De raad van bestuur kan zich te allen tijde laten bijstaan door een of meerdere leden wanneer ze dit nodig acht.

De raad kiest in zijn midden één voorzitter, twee ondervoorzitters, een penningmeester en een secretaris.

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebrachte macht om in naam van de vereniging op te treden al

wat niet aan de algemene vergadering is voorbehouden door de wet of de voorradige statuten behoord tot zijn bevoegdheid.

De vereniging is geldig verbonden door de handtekening van de afgevaardigde Bestuurder, die tegen over derden geen besluit van de raad van bestuur zal moeten bewijzen.

 

                        HOOFDSTUUK IV –Algemene vergadering.

 

Artikel 7: De algemene vergadering vormt de soevereine macht der vereniging

Behoren aldus tot haar uitsluitende bevoegdheid:

-  Wijzigen van de statuten;

-  Benoeming en afzetting van de bestuurders;

-  Goedkering van de rekening en begroting;

-  Uitsluiting van de leden;

-  vrijwillige ontbinding van de vereniging;

-  Aanstellen van twee kas – commissarissen voor het lopende boekjaar.

Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering toegekend zijn, zullen uitgeoefend worden door de raad van bestuur.

De jaarlijkse vergadering zal plaats hebben op een in de kalender passende datum in de eerst zesmaanden van het nieuwe jaar. De oproeping geschiedt bij eenvoudige brief  met de dagorde die aan de leden wordt gestuurd minstens Veertien dagen voor de data van de vergadering.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en word voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur.

Ieder lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering. Ieder lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

Elk voorstel schriftelijk ingediend kan op de dagorde worden geplaatst.

Van elke vergadering worden notulen op gemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en secretaris, deze notulen worden opgenomen in een daartoe in een daartoe bestemd register.

 

                        HOOFDSTUK V.- Rekeningen, begroting.

 

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Elk jaar na 31 december maakt de penningmeester de rekening en begroting op en legt ze ter goedkeuring voor aan de kas commissarissen en de algemene vergadering.

 

                        HOOFDSTUK VI  Ontbinding en vereffening.

 

Ingeval van ontbinding benoemd de algemene vergadering of bij gebreke daar van, de Rechtbank één of meerdere vereffenaars  en hun bevoegdheid.

Het netto actief van de vereniging, na betaling van de schulden, en aanzuiverring van de lasten komt ten goede van een maatschappelijk doel.

 

 

                        HOOFDSTUK VII Verwijzen naar de wet.

 

Voor al wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921 en al zijn latere aanpassingen, van toepassing.

 

   HOOFDSTUK VIII . Aanstellen van bestuurders .

 De Algemene vergadering heeft voor de komende 10 jaar de volgende bestuurders aangesteld

 -B   460419 037 96   Braeckeveldt Robert       Bestuurder     23/04/2011

-B   830511 195 89   De Groote Frederick       Bestuurder     23/04/2011

-B   510426 029 69   DeJonge Rudy                  Bestuurder     23/04/2011

-B   750503 039 26   Potie koen                          Bestuurder     23/04/2011

-B   590326 193 93   Van Pachtenbeke Eddy  Bestuurder     23/04/2011

 Voor de komende tien jaar herbenoemd

-B   541031 253 21   Creël Daniël                        Voorzitter                 23/04/2011

-B   391009 133 01   De Craene Antoon             Bestuurder                 23/04/2011

-B   470509 039 34   De Lendtdekker René       Bestuurder                  23/04/2011

-B   320112 177 38   De Poorter Marcel             Ere Ondervoorzitter  23/04/2011

-B   430416 303 51   De Vuyssere Juliën            Bestuurder                 23/04/2011

-B   601124 261 65  Dhondt Franky                   Ondervoorzitter          23/04/2011

-B   390805 071 22  Goethals Marcel                  Bestuurder                  23/04/2011

-B   591220 151 87   LataireGeert                       Bestuurder                  23/04/2011

-B   520123 201 14   Martens Rudi                     Penningmeester          23/04/2011

-B   540814 253 32   Slock Willy                         Bestuurder                  23/04/2011

-B   280102 181 79   Tiepolo Attilio                    Bestuurder                  23/04/2011

-B   601214 207 38   Van Daele Dirk                  Ondervoorzitter          23/04/2011

-B   581121 267 10   Van Vooren Patrick           Secretaris                    23/04/2011

 Zijn ontslag nemend

-E   430521 047 67   Blankaert Gilbert              Bestuurder                  23/04/2011

-E   700508 273 22   Creël Peter                         Bestuurder                  23/04/2011

-E   750723 277 75   De Vuyssere Patrick         Bestuurder                   23/04/2011

 Maken Deel uit van het dagelijks bestuur en kunnen elk afzonderlijk  optreden   als afgevaardigde bestuurder

Voor de komende tien jaar benoemd 

-B   601124 261 65   Dhondt Franky                 Ondervoorzitter          23/04/2011

-B   601214 207 38   Van Daele Dirk                 Ondervoorzitter          23/04/2011

 Voor de komende tien jaar herbenoemd

-B   540131 253 21   Creël Daniël                      Voorzitter                   23/04/2011

-B   520123 201 14   Martens Rudi                   Penning meester         23/04/2011

-B  581121 267 10   Van Vooren Patrick          Secretaris                    23/04/2011

 Zijn ontslagnemend

 E  320112 177 38   De Poorter Marcel              Ondervoorzitter        23/04/2011

 

            De Voorzitter                                              

            Creël Daniël