Statuten

 

                        HOOFDSTUK I.- benaming, zetel, doel.

 

Artikel 1: De vereniging draagt de naam “ P.R.K.G. Derby Schutters vzw” haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 9950 Waarschoot Kapellestraat 5, en is gelegen in het gerechtelijke arrondissement Gent –Eeklo. Elke overplaatsing van de maatschappelijke zetel kan slechts bij beslissing van de algemene vergadering.

 

Artikel 2 Deze vereniging heeft als doel het beoefenen van de schietsport.

 

                        HOOFDSTUK II –Leden.

 

Artikel 3: Het aantal leden is onbeperkt zonder minder te mogen zijn dan drie.

Elk nieuw lid moet aanvaard worden door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is niet gehouden zijn gebeurlijke weigering met reden te omkleden.

De leden zijn gehouden zich te onderwerpen aan de statuten en aan de reglementen van innerlijke orde en veiligheid, alsook aan de wapenwet en aan de wet op schietstanden.

 

Artikel 4: De Jaarlijkse bijdrage wordt door de raad van bestuur vastgelegd, zij mag niet hoger zijn dan € 250  Leden die hun bijdrage niet hebben betaald worden als ontslagnemend beschouwd.

 

Artikel 5: Het staat ieder lid vrij zich op elk ogenblik uit de vereniging terug te trekken.

De ontslagnemende of uitgesloten leden, evenals hun erfgenamen zullen geen enkele aanspraak kunnen maken op het maatschappelijk bezit  nog op enige terugbetaling van hun bijdrage.

De vereniging telt werkende en niet werkende leden.

Men wordt geacht werkend lid te zijn wanneer men meer dan 10 (tien) keer voorkomt op de aanwezigheidslijst tussen 1 januari en 31 december van ieder boekjaar.

 

                        HOOFDSTUK III –Raad van bestuur.

 

Artikel 6: De vereniging wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie leden, verkozen op de algemene vergadering, bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De duur van hun mandaat is tien jaar en zij zijn herkiesbaar.

De raad van bestuur kan zich te allen tijde laten bijstaan door een of meerdere leden wanneer ze dit nodig acht.

De raad kiest in zijn midden één voorzitter, twee ondervoorzitters, een penningmeester en een secretaris.

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebrachte macht om in naam van de vereniging op te treden al wat niet aan de algemene vergadering is voorbehouden door de wet of de voorradige statuten behoord tot zijn bevoegdheid.

De vereniging is geldig verbonden door de handtekening van de afgevaardigde Bestuurder, die tegen over derden geen besluit van de raad van bestuur zal moeten bewijzen.

 

                        HOOFDSTUUK IV –Algemene vergadering.

 

Artikel 7: De algemene vergadering vormt de soevereine macht der vereniging

Behoren aldus tot haar uitsluitende bevoegdheid:

-  Wijzigen van de statuten;

-  Benoeming en afzetting van de bestuurders;

-  Goedkering van de rekening en begroting;

-  Uitsluiting van de leden;

-  vrijwillige ontbinding van de vereniging;

-  Aanstellen van twee kas – commissarissen voor het lopende boekjaar.

Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering toegekend zijn, zullen uitgeoefend worden door de raad van bestuur.

De jaarlijkse vergadering zal plaats hebben op een in de kalender passende datum in de eerst zesmaanden van het nieuwe jaar. De oproeping geschiedt bij eenvoudige brief  met de dagorde die aan de leden wordt gestuurd minstens Veertien dagen voor de data van de vergadering.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en word voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur.

Ieder lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering. Ieder lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

Elk voorstel schriftelijk ingediend kan op de dagorde worden geplaatst.

Van elke vergadering worden notulen op gemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en secretaris, deze notulen worden opgenomen in een daartoe in een daartoe bestemd register.

 

                        HOOFDSTUK V.- Rekeningen, begroting.

 

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Elk jaar na 31 december maakt de penningmeester de rekening en begroting op en legt ze ter goedkeuring voor aan de kas commissarissen en de algemene vergadering.

 

                        HOOFDSTUK VI  Ontbinding en vereffening.

 

Ingeval van ontbinding benoemd de algemene vergadering of bij gebreke daar van, de Rechtbank één of meerdere vereffenaars  en hun bevoegdheid.

Het netto actief van de vereniging, na betaling van de schulden, en aanzuiverring van de lasten komt ten goede van een maatschappelijk doel.

 

 

                        HOOFDSTUK VII Verwijzen naar de wet.

 

Voor al wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921 en al zijn latere aanpassingen, van toepassing.

 

   HOOFDSTUK VIII . Aanstellen van bestuurders .

 De Algemene vergadering heeft voor de komende 10 jaar de volgende bestuurders aangesteld 

-B 460419 037 96    

Braeckeveldt Robert     

Bestuurder

16-03-2019 tot 16-03-2029

-B 610218 317 50    

Creël Arnold

Bestuurder

16-03-2019 tot 16-03-2029

-B 541031 253 21    

Creël Daniël                   

Voorzitter

16-03-2019 tot 16-03-2029

-B 490815 441 97    

De Clercq Albert                           

Bestuurder 

16-03-2019 tot 16-03-2029

-B 391009 133 01

De Craene Antoon                          

Bestuurder

16-03-2019 tot 16-03-2029

-B 470509 039 34    

De Lendtdekker René    

Bestuurder

16-03-2019 tot 16-03-2029

-B 510426 029 69    

Dejonge Rudy

Bestuurder

16-03-2019 tot 16-03-2029

-B 430416 303 51    

De Vuyssere Juliën

Bestuurder

16-03-2019 tot 16-03-2029

-B 601124 261 65    

Dhondt Franky                

Ondervoorzitter

16-03-2019 tot 16-03-2029

-B 520123 201 14    

Martens Rudi                  

Penningmeester

16-03-2019 tot 16-03-2029

-B 750503 039 26    

Potie Koen                      

Bestuurder

16-03-2019 tot 16-03-2029

-B 540814 253 32    

Slock Willy                       

Bestuurder

16-03-2019 tot 16-03-2029

-B 280102 181 79

Tiepolo Attilio

Bestuurder

16-03-2019 tot 16-03-2029

-B 601214 207 38    

Van Daele Dirk                

Ondervoorzitter

16-03-2019 tot 16-03-2029

-B 590808 319 57    

Van Damme Johan         

Bestuurder

16-03-2019 tot 16-03-2029

-B 530318 407 90    

Van Hyjfte Eric                 

Bestuurder

16-03-2019 tot 16-03-2029

-B 581121 267 10    

Van Vooren Patrick          

Secretaris

16-03-2019 tot 16-03-2029

-B 480211 203 04    

Wille Willy                         

Bstuurder

16-03-2019 tot 16-03-2029

 

Maken deel uit van het dagelijks bestuuren kunnen elk afzonderlijk optreden als afgevaardigde bestuurder voor de volgende periode.

-B 541031 253 21    

Creël Daniël                   

Voorzitter

16-03-2019 tot 16-03-2029

-B 601124 261 65    

Dhondt Franky                

Ondervoorzitter

16-03-2019 tot 16-03-2029

-B 520123 201 14    

Martens Rudi                  

Penningmeester

16-03-2019 tot 16-03-2029

-B 601214 207 38    

Van Daele Dirk                

Ondervoorzitter

16-03-2019 tot 16-03-2029

-B 581121 267 10    

Van Vooren Patrick          

Secretaris

16-03-2019 tot 16-03-2029

 

 

            De Voorzitter                                              

            Creël Daniël